Terms and Conditions (swedish köp och användarvilkoren - se nedan)

By accessing this website hosted in Zenler.com, you are agreeing to be bound by these web site Terms and Conditions, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Terms

Permission is granted to use the materials on Companies web site for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • a) modify or copy the materials.
  • b) use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial).
  • c) attempt to decompile or reverse engineer any software contained on Companies web site.
  • d) remove any copyright or other proprietary notations from the materials.
  • e) transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any copied/downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on Companies web site are provided 'as is'. Company makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, Company does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall Company or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on Companies Internet site, even if Company or a Company authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errata

The materials appearing on Companies web site could include technical, typographical, or photographic errors. Company does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. Company may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. Company does not, however, make any commitment to update the materials.

Links

Company has not reviewed all of the sites linked to its Internet web site and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by Company of the site. Use of any such linked web site is at the user's own risk.

Site Terms of Use Modifications

Company may revise these terms of use for its web site at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to Companies web site shall be governed by the laws of the State of New York without regard to its conflict of law provisions.

As an Instructor, You represent, warrant, and covenant that: No Submitted Content shall infringe or misappropriate any intellectual property right of a third party. But, if instructor use HEVC compression, it's the instructor's responsibility to pay the royalties to the MPEG-LA, the owner of HEVC patents as appropriate.

Privacy Policy

Read more on Privacy Policy here.

Cookie Policy

Read more on Cookie Policy here.

Copyright @ herold-communication. All rights reserved

herold-communication - Powered By Zenler

Köp- och användarvillkor

Allmänna villkor

1. Så fungerar tjänsten

1.1 Herold Communication AB levererar kurser och program inom personlig- och företagsutveckling.

1.2 Anmälan till program
En anmälan till ett program görs online via webbplatsen/kursportalen, du väljer omfattning av programmet som du önskar delta i och genomför köpet via webbplatsen. När du har genomfört en betalning så godkäner du dessa villkoren. Vi kommer att spara dina uppgifter för att kunna hjälpa dig i ditt val av program samt säkerställa god service. Detta kan också innebära marknadsföring av tjänster, direktkommunikation i form av nyhetsbrev och annan riktad kommunikation, samt insamling av data och analys.

1.3 Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäkringslagen har du 14 dagars ångerrätt från den dag då avtalet ingicks. Om du väljer att utnyttja din ångerrätt skall du utan onödigt dröjsmål klart och tydligt meddela oss detta. Vid utnyttjad ångerrätt kommer du att få hela din betalning återbetald inom 30 dagar. Du har inte rätt till återbetalning om du utnyttjar ångerrätten efter det att du har anslutit till programet/kursen och/eller tagit del av material i programmet/kursen.

1.4 Rätt till material och sekretess
Rätten till allt material som presenteras i tal, skrift och bild innehas av Herold Communication AB och får inte kopieras eller vidaredistribueras utan vårt tillstånd.

1.5 Innehåll och komponenter
Via våra plattformar presenterar vi så detaljerad information som möjligt för samtliga kurser/program med syfte att du som kund ska få så bra information som möjligt. Vi reserverar oss dock för att det, i vissa fall, kan saknas information eller ha skett förändringar avseende innehåll. Om du har frågor kring någon av någon av våra kurser & program eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss via e-post alexander@heroldcommunication.se.

2. Dina åtaganden
Att du godkänner Villkoren innebär att du accepterar att följa villkoren vid användandet av tjänsten. Dina inloggningsuppgifter och andra kunduppgifter ska hållas strikt konfidentiella och får inte spridas. Du ansvarar själv för att tillse att dina inloggningsuppgifter förvaras varsamt och inte sprids vidare. Du som användare har inte rätt att använda Herold Communication AB varumärken eller firma utöver vad som krävs för användandet av tjänsten. Du står själv ansvariga för konsekvenser till alla beslut du fattar vid eller till följd av ditt deltagande i någon av kurser & program. Herold Communication AB skall inte ses som rådgivare och du som deltagare har inte rätt till skadestånd eller ersättning till följd av de aktioner du gör i samband med någon av våra kurser & program. Ingen av Herold Communications AB kurser och program skall ses som terapi. Det är ditt ansvar som deltagare att säkerställa att du är i sådan form fysiskt och psykiskt att du kan använda utbildningen på ett positivt och stärkande sätt. Är du osäker på om detta kontakta din läkare för att kunna göra ett väl avvägt beslut.  

3. Personuppgiftshantering och dataskydd
Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (1998:204), även kallad PUL, med dataskyddsförordningen (GDPR). GDPR är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela Europa och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU. Hos Herold Communication AB är dina personuppgifter alltid skyddade från tillgång av obehörig. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen. Herold Communication AB behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera kundförhållandet, fullgöra föreskriven skyldighet att lämna uppgifter till myndigheter samt för att genom marknadsföring lämna information om Herold Communication AB tjänster. Vi behandlar inhämtade personuppgifter i första hand i syfte att skicka vidare till arrangören av utbildningen och för att utföra identifiering, kundanalys, marknadsföring samt affärsutveckling. Genom att köpa en kurs eller ett program och med det godkänna villkoren accepterar du att personuppgifter som insamlats av Herold Communication AB kan komma att lämnas ut till en eller flera av Herold Communication AB samarbetspartners som i sin tur kan komma att tillhandahålla dig med olika typer av erbjudanden som vi anser kan vara till nytta för dig. Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Herold Communication AB behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för information. Användande av tjänster innefattar användandet av funktioner på webbplatsen samt ett aktivt klick i något av våra utbildningsutskick. Du ansvarar själv för att uppdatera dina uppgifter via vår webbplats, detta i syfte att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden. Herold Communication AB ansvarar inte för konsekvenser vilka kan härledas till inaktuella kunduppgifter såsom exempelvis felaktig leveransadress, telefonnummer eller e-postadress. Har Du frågor om hur vi behandlar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post alexander@heroldcommunication.se.  

4. Rätten att bli bortglömd
Om du önskar att vi raderar dina personuppgifter maila till: alexander@heroldcommunication.se.  

5. Övrigt
Herold Communication AB friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för kund eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av tjänsten oavsett hur skadan uppstår och oavsett hur skadan orsakats. Ansvarsbegränsningen i detta avsnitt ändrar eller inskränker inte på en kunds rättigheter som konsument och utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag. Herold Communication AB plattformar som inte direkt drivs och ägs av Herold Communication skall aldrig anses densamma som Herold Communication AB, Herold Communication AB förbehåller sig rätten att frånsäga sig allt ansvar i de fall en plattform misslyckas med att leva upp till förväntad kvalitet på funktion och upplevelse tillhandahållet av plattformen. Om någon bestämmelse i dessa villkor bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon annan anledning så skall sådan bestämmelse anses vara utelämnad och skall inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna i villkoren. Dessa villkor har upprättats och skall tolkas i enlighet med svensk rätt.    

6. Överlåtelse
Herold Communication AB förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt villkoren till tredje part, förutsatt att det övertagande bolaget/personen skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren på ett för kunden tillfredsställande sätt.  

7. Reklamation/Tvistelösning
En reklamation skall anmälas inom 30 dagar från det bokförda transaktionsdatumet då utbildningen inhandlades. Herold Communication AB följer de råd och rekomendationer som ges av allmänna reklamationsnämnden. Om tvist föreligger mellan Herold Communication AB och kund skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva frågan. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.